Cite
 

Dictionary


Chiao•chouPronunciation: ( Chin. jyou'jō'), [key]
n. Wade-Giles.
Jiaozhou.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

chiaoChiapas

 

Related Content