Cite
 

Dictionary


eu•tha•nizePronunciation: (yOO'thu-nīz"), [key]
v.t., -nized, -niz•ing.
to subject to euthanasia: to euthanize injured animals. Also,eu•than•a•tizePronunciation: (yOO-than'u-tīz"); [key] esp. Brit., eu'tha•nise", eu•than'a•tise".

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

euthanasiaeuthenics

 

Related Content