Cite
 

Dictionary


Guang•zhouPronunciation: ( Chin. gwäng'jō'), [key]
n. Pinyin.
Canton.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Guangxi ZhuangGuangzhouwan
See also:

 

Related Content