Cite
 

Dictionary


Guan•yinPronunciation: (gwän'yin'), [key]
n. Buddhism.
Kwan-yin.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Guantánamo BayGuaporé

 

Related Content