Cite
 

Dictionary


Jiang•suPronunciation: ( jyäng'sy'), [key]
n. Pinyin.
a maritime province in E China. 44,500,000; 40,927 sq. mi. (106,001 sq. km). Cap.: Nanjing. Also,Kiangsu.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Jiang QingJiangxi
See also:

 

Related Content