Cite
 

Dictionary


Jiang•xiPronunciation: ( jyäng'shē'), [key]
n. Pinyin.
a province in SE China. 21,070,000; 63,629 sq. mi. (164,799 sq. km). Cap.: Nanchang. Also,Kiangsi.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Jiangsujiao
See also:

 

Related Content