Cite
 

Dictionary


Nan•chingPronunciation: ( Chin. nän'jing'), [key]
n. Wade-Giles.
Nanjing.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

NanchangNanchong

 

Related Content