Cite
 

Dictionary


Wan•hsienPronunciation: ( Chin. wän'shyen'), [key]
n.
Wade-Giles.Wanxian.

Random House Unabridged Dictionary, Copyright © 1997, by Random House, Inc., on Infoplease.

Wang Yang-mingwanigan

 

Related Content